O Društvu

logo bauo kropovani

Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru relativno je mlado nevladino udruženje građana, čiji su članovi višegodišnji aktivni sudionici u kulturnom, umjetničkom i naučnom životu ovog grada, Paštrovića, Budve, Crne Gore, kao i Beograda.

Iako je Društvo zvanično osnovano krajem avgusta 2016. godine i registrovano u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore septembra iste godine, kao neformalna grupa građana – mladih ljudi iz domena kulture, umjetnosti i IT-a, pod istim nazivom, djelovano je od početka te godine i imalo nekoliko samostalnih ili zajedničkih realizovanih projekata.

Vizija Društva je da Petrovac na Moru, Budva i Crna Gora postanu kvalitetnije mjesto za život.

Misija Društva je podsticanje kulturnog i svakog drugog razvoja kroz različite kulturne, naučne, obrazovne, aktivističke i zabavne programe.

Sa ciljem postizanja vizije i misije, neke od primarnih djelatnosti Društva, koje se realizuju u skadu s aktuelnim mogućnostima i kapacitetima organizacije, jesu:

 • istraživanje, afirmacija i popularizacija kulture i kulturne baštine;
 • afirmacija i prezentacija kreativnosti i kulturno-umjetničkog stvaralaštva;
 • organizacija događaja, produkcija, menadžment i izdavaštvo (bez materijalne dobiti);
 • naučna istraživanja, afirmacija i popularizacija nauke;
 • vladavina prava; zaštita, razvoj, unaprjeđenje i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, prava LGBTIQ+ osoba, kao i rodne ravnopravnosti;
 • zaštitu, razvoj i unaprjeđenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, etničkih grupa, uključujući i prava Roma i Egipćana;
 • socijalna i zdravstvena zaštita; zaštita, podrška i pomoć licima s invaliditetom, starim i bolesnim licima;
 • društvena briga o djeci i mladima;
 • institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje;
 • afirmacija i popularizacija sporta, zdravih stilova života i ličnog razvoja;
 • očuvanje prostora, životne sredine, ekologije, prirodne baštine i dobrobiti živog svijeta;
 • održivi razvoj, ruralni razvoj i poljoprivreda;
 • zaštita potrošača;
 • bezbjednost u saobraćaju;
 • ostale djelatnosti u skladu sa zakonom.

Društvo ne obavlja privrednu djelatnost.

*

Društvo je do sada realizovalo niz projekata, samostalno ili u saradnji sa organizacijama, institucijama i pojedincima iz zemlje i inostranstva, od kojih su svi bili zasnovani na dobrovoljnoj volonterskoj participaciji svih učesnika i uz finansijsku podršku eventualnih subjekata saradnje i donatora.  Dosadašnje aktivnosti finansijski su podržavane od sljedećih donatora i sponzora: Opština Budva, Ministarstvo kulture Crne Gore, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Turistička organizacija opštine Budva, Hotelska grupa “Budvanska rivijera”, Vodovod d. o. o. Budva, Komunalno d. o. o. Budva, Parking servis d. o. o. Budva, Mediteran reklame d. o. o. Budva, Sportsko-rekreativni centar d. o. o. Budva, izdavačka kuća HeraEdu Beograd, porodice Ilije i Marine Medin iz Petrovca na Moru…

Glavni partneri, saradnici i prijatelji na projektima Društva do sada su bili: JU Muzeji i galerije Budve, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva, JU Osnovna škola „Mirko Srzentić“, Petrovac na Moru, JU Centar za kulturu Kolašin, JU Narodna biblioteka Budva, JU Muzeji i galerije Nikšić, JU Muzej i galerija Tivat, JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, JU Zavičajni muzej Pljevlja, Etnografski institut SANU Beograd, Etnografski muzej u Beogradu, Udruženje Paštovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu “Drobni pijesak”, Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama – CIRTIP Kolašin, Akademija znanja d. o. o. Budva, Ženska vokalna grupa “Harmonija” iz Budve, klapa “Primorkinje” iz Budva…

*

Izborom termina bauo za naziv Društva, ukazuje se na brojne romanizme koji su na ovom prostoru (bili) vjekovima zastupljeni, integrišući se u lokalnu nematerijalnu baštinu, ali i na gotovo zaboravljenu materijalnu kulturu koja je imala više značenja i namjena, u zavisnosti od istorijskog konteksta. Bauli (bajuli, bajuni, škrinje, koferi, sanduci…) nekada su bili uobičajni dio pokućstva domaćinstava ovog kraja, jer su se u njima čuvali i prenosili vrijedni lični predmeti njihovih vlasnika i vlasnica, nerijetko i brodovima preko okeana. Prilikom udaje nevjestama je u baulima pristizala prćija, sačinjena od privatnih komada garderobe, nakita i ostalih ličnih predmeta. Danas se bauli ne koriste za svoje prvobitne namjene (za transport i čuvanje robe), već, ukoliko su sačuvani, čine dio privatnih kolekcija i porodičnih zaostavština, s primarno dekorativom funkcijom. Naravno, ukoliko su očuvane unutrašnjosti, u njima se i dalje mogu pohranjivati određeni predmeti.

*

Broj upisa u Registar NVO u MUP CG – 8305
PIB – 11028454
Participant Identification Code (PIC) – 895475774
DUNS Number – 533072446
Broj žiro-računa – 530-26020-38 (NLB Montenegro Banka)
SWIFT Code: MNBAMEPG
IBAN Code: ME25530045120005585539