Rezultati ankete o zaštiti životne sredine kroz kulturne i umjetničke prakse za djelatnike/ce u kulturi/umjetnosti iz Budve, Kotora, Tivta i Herceg Novog

Anketu je realizovalo Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ online putem (vebsajt, društvene mreže), kao i direktnim slanjem djelatnicima/cama u kulturi/umjetnosti iz Budve, Kotora, Tivta i Herceg Novog od 23. do 26. aprila 2022. godine. Na anketu je odgovorilo 105 ispitanika/ca.

1. Godište ispitanika/ca:

1946, 1947, 1948, 1951, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 2000, 2003

7. Ukoliko je prethodni odgovor bio „da“, na koji način smatrate da se kroz kulturne i umjetničke prakse može doprinijeti zaštiti životne sredine?

 • Dobrovoljne akcije ustanova kulture
 • Kroz mnogobrojne projekte gde bi se podizala svest gradjana o vaznosti zastite zivotne sredine
 • Kroz elaboraciju, istraživački rad i angažovanu umjetnost.
 • Afirmacija kroz prezentovanje kulturnih sadrzaja sa tom tematikom
 • Podizanje svijesti
 • Različitim kulturnim praksama, upotrebom recikliranih predmeta, upotrebom po prirodu neinvazivnih materijala, podizanjem nivoa javne svijesti, educiranjem..
 • Zastiti zivotne sredine moze se doprinijeti kroz kulturnu(materijalnu i nematerijalnu) i umjetnicku praksu, na način na koji će npr kroz izradu projekata istraživanja kulturnog nasljeđa, nece ugroziti životna sredina. To se naravno može primijeniti i obratno.
 • Kultura sa edukativnom komponentom, razumijevanje kako liberalni kapitalizam sistemom ekstrakcije, eksploatacije i ekspanzije i divljanjem konzumerizma. Razoblicavanje i „normalizacije“ nastalih ozbiljnih problema; klimatskih promjena, nuklearne prijetnje otpadom, pandemije, opasnosti po ukupnu biosferu. Razoblicavanje novonastale semiosfere koja zanemaruje prijetnju po planetu i sve njene dijelove. (Vidjeti: Srecko Horvat, Posle apokalipse)
 • Edukacijom kroz organizovanje manifestacija u cilju zastite zivotne sredine
 • vise angazovanja umjetnika u svim oblastima
 • U aranzmanu u civilnom sektoru organizovala smo ekoloske dokumentarne filmske veceri, izradom instalacija i karnevalskih maski za dizanje svijesti, murali, izlozbe, na festivalima naglasavali reciklazu ambalaze, pravili predstave, snimali dokumenarne filmove, relizovali eko umjetnicka kolonije
 • Kroz umjetnost i umj.akcije salje se poruka , ukazuje na problem a i rjesenje-pa samim tim osvjestuje pojedinac i drustvo
 • Svesnost o zaštiti životne sredine se postiže kroz ličnu svesnost te stoga svako kreativno izražavanje i povezivanje sa samim sobom nam daje uvid da smo deo jednog.
 • Kulturne i umjetničke prakse fokusirati na zaštitu životne sredine
 • Dobrom edukacijom prije svega. Kreativnim radionicama; timski radom; podzanjem svijest sto veceg broja gradjana o znacaju Zivotne sredine i njeno ocuvanje za mladje generacije,.. Misljenja sam, da bi takva vrsta Projekta, trebala da bude i medijski propracena. 👉Osim ovih gore navedenih stvari, smatram da bi trebalo i Ministarstvo da se ukljuci i motivise , na adekvatan nacin zainteresovane pojedince za ovakav ili slican Projekat….
 • Naravno kroz razne radionice i predstavljanje značaja zaštite životne sredine.
 • Kada nadležna tijela ( vlada – držav) počnu primjenjivati rezultate kulturnih pregalaca i nauke u cjelini
  • promocija principa zastite zivotne sredine kroz sam kulturno um. proizvod (npr. pozorisna predstava, dizajnerski proizvod, moda Itd – koriscenje ekoloski prihvatljivih materijala (npr. u procesu stvaranja um.proizvoda) – recikliranje, kad god je moguce – stednja energije i resursa (npr. u institucijama kulture)
 • Izložbe, konkursi, predstave, muzička djela…
 • Prepoznavanje i promocija kulturne i umjetničke prakse može osigurati veoma jak uticaj ne samo na turizam te opštine, već i na druge grane, čime bi se ujedno i štitili interesi i čuvao balans životne sredine. „Historia magistra vitae est“ (istorija je učiteljica života) ili u nekim izrazima „istorija je kolevka života“ – što znači da kroz lekcije iz prošlosti možemo naučiti o kvalitetu života iz tih perioda kao i o njihovom pozitivnom i negativnom uticaju na životnu sredinu do dana današnjeg.
 • Napraviti što više prezentacija, predavanja ili nastupa koji će osvijestiti publiku o važnosti očuvanja životne sredine, kao i ukazati na moguće opasnosti po čovjeka i okolinu, ukoliko se ne čuva životna sredina.
 • Javne rasprave, edukativne radionice za djecu, razne izložbe
 • Dosta dug I kompleksan odgovor da bi bio Dat u anketi
 • Bliže upoznavanje sa kulturnom baštinom može uticati, samim tim, i na ono što je okružuje.
 • Prije svega podizanje svijesti
 • Dizanje svesti svih gradjana i drustveno angazovanim akcijama
 • Polazište je ujedno i inspirativna misao da je nezamislivo da u kulturno konsolidovanom dualizmu istrajava „fizički svet“ – spoljašnji kao odvojeno od „mentalnog sveta“ – tj. unutrašnjeg. Zato Ideje, fantazija, mašta imaju ekologiju: one se agregiraju, reprodukuju, sukobljavaju u budjenju novog iskustva koje je najoptimalnija čulno doživljena promena koja sagledava “nered” kao korisnu vrednost u zaštiti životne sredine.
 • Podizanje svijesti o životnoj sredini
 • Samim tim, sto se edukujete kroz kulturne i umjetničke sadržaje, postajete ličnost koja ima samo pozitivno ponašanje kada je u pitanju životna sredina.
 • Inkorporacijom propagande u umetnicke performanse.
 • Potrebno je prije svega ispoštovati i primjenjivati postojeće zakone a i revidirati postojeće zakone i regulative.
 • Podizanje svijesti izlozbama, seminarima, konferencijama, deduktivnim metodama, skupovima, okruglim stolovima, saradnji sa NVO-ma koje se bave zastitom zivotne sredine, obiljezavanjem Svjetskih dana koje za cilj imaju zastitu zivotne sredine, saradnji sa djecom skolskoj uzrasta…
 • Radionice, predavanja
 • umjetnost, tj. Kultura doprinose edukaciji gradjana, poboljsanju obrazovnog i kulturnog nivoa, kao i povecanju svijesti. Na taj nacin, doprinosi se i zastiti zivitne sredine….
 • Izmedju ostalog i samom zaštitom kulturnih spomenika,može se zastiti i životna sredina
 • Smatram da se kroz više prakse veći broj ljudi može upoznati sa vrijednošću i zaštite iste.
 • Putem edukacije građanja i širenjem svijesti.
 • Kultura i umjetnost u funkciji budjenja svijesti o potrebi pažljivog tretmana životne sredine… Aktivna participacija u fazama edukacije mladih, jasnog isticanja pozitivnih ali i negativnih primjera. Performansi, okrugli stolovi, radionice…
 • Izložbe,dokumentarni filmovi i sl.,imaju za cilj edukaciju, podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine, ukazivanje na posledice nedovoljno razvijene ekološke svijesti…
 • Kada pomislim na umjetnost/kulturu i zaštitu životne sredine, odmah se sjetim divnog primjera naše konceptualne umjetnice Milene Živković i njenog projekta ‘mentalna ekologija’. Ona je na sjajan način iskoristila umjetnost i na afirmativan način pokazala kako možemo da se staramo o svojoj životnoj okolini i na taj način animirala brojne ljude da se praktično uključe u proces staranja o svojoj okolini i učinila da se podiže ekološka svijest u okruženju. Sobzirom da kultura i umjetnost imaju značajan uticaj na društvo, one bi mogle kroz razne performanse da ukažu na riješenja problema koja imamo u našoj životnoj okolini. Jedan od najvećih problema jeste pogrešno upravljanje otpadom. Kada ovo kažem, ne mislim samo na upravljanje otpadom na nivou grada, već prevashodno na mikro nivou, odnosno na nivou stambene jedinice, pojedinca. Statistika kaže (Hrvatska) da od ukupne količine otpada na deponijama, kuhinjski i biorazgradiv otpad sačinjava čak oko 40%, a ostali takođe razgradivi materijali poput drveta, kartona, tekstila, kože… još dodatnih 35%. Ako bismo u startu razdvojili elemente otpada i pravilno se odnosili prema njima kroz proces kompostiranja i reciklaže, imali bismo višestruku korist – prevashodno bismo drastično umanjili količine otpada na deponijama (kojih imamo sve više), a paralelno bismo dobili materiju kompost koji je visoko kvalitetan supstrat za biljke. Grad Beč je to divno uredio – građani selektuju otpad, biootpad ide na gradsko kompostište, a građanima se besplatno vraća jedan kubik kvalitetnog komposta. Ovaj proces je više nego jednostavan, ali mi ga ipak ne sporovodimo. Očito da je problem u svijesti ljudi. Smatram da bi ljudi iz umjetnosti i kulture ovdje mogle da odigraju bitnu ulogu – kroz razne i uporne programe podizanja ekološke svijesti kako ljudi iz naroda, tako i onih koji imaju veći društveni uticaj, odnosno onih koji rade u upravama na različitim nivoima.
 • Kroz edukaciju, poznavanje i zaštitu naše kulturne baštine sačuvati ćeko i gajiti vrijednosti naseg kraja. Kultura jednog naroda ogleda se kroz odnos prema njegovom naslijedju. Takodje moram da istaknem nedopustivo nizak stepen arheoloških istraživanja a posebno spomeničku valorizaciju. Svako arheološko istraživanje doprinosi proučavanju i interpretaciji istorije te formiranju kulturnih vrijednosti koje čine identitet jedne zajednice.
 • Odgovornim ponašanjem u odnosu na prirodu i socijalni ambijent.
 • Kroz odrzivo upravljanje prirodnim resursims
 • Promocijom i osvescinjem ljudi
 • Zato što je zaštita životne sredine neodvojivi od kulture grada i lične kulture
 • Filmovi, javne tribine,treninzi i aktivizam, dobrovoljni rad, obrazovanje o ekologiji i kulturi učenika osnovnih škola, aktivno ucestvovanje građanstva volontera. VECE ISTICANJE USTANOVA KULTURE U CJELOSTI.
 • Podizanje nivoa svesti o važnosti i ulozi životne aredine. Imitiranje modela razmišljanja i ponašanja,pozitivni primeri,vaspitni model
 • Edukacija, podizanje svijesti o kulturi i tradiciji podneblja, obicajima, govoru…uopste, opste obrazovanje. Bilo da se radi o predstavama, koncertima, festivalima, perfomansima i sl kroz kulturu, bez koje nema ni svjesti o zzs..
 • Prvenstveno edukacijom prilagođenom različitim ciljnim grupama i stvaranjem adekvatne svjesnosti o važnosti ovoga pitanja.
 • Edukacijom kroz medije prihvatljive sirokim masama. Djeca kroz igru, pokret, ples, kroz slikovnice i literaturu za razne uzraste, animiranjem ljudi rjecju, muzikom, teatrom… E D U K A C I J O M !
 • izlozbama,filmovima,organizovanjem tematskih veceri,radio i tv prilozima,festivalima,predavanjima
 • Razni vidovi aktivnosti
 • Kroz predstave, performanse, dječije književno stvaralaštvo, podizati svest kod djece i mladih o značaju zaštite životne sredine.
 • Upućivanjem i angažovanjem učenika.
 • Edukativne izlozbe na yemu zastite zivotne sredine
 • Kroz kulturne i umjetnicke prskse se moze doprinjeti zastiti zivotne sredine tako sto ce se vise zalagati za njeno ocuvanje,kako teoretski tako i u praksi.
 • Radionice , izložbe, edukacije na od predškolsko do srednjeskolskog uzrasta.
 • Snimati spotove kojim bi se propagirala zaštita životne sredine kroz promociju prirodnih ljepota Crne Gore i ukazivanje na potencijalne ekološke akcidente.
 • Javnim nastupima, tribinama i sl. prikazati stanje i uticati da se promijeni sadašnja praksa prema prirodi. Ovo što se dešava u CG da prestane i stanovništvo uputiti na suživot sa prirodom i očuvanje jer je to značajan potencijal koji imamo. Obala, planine, jezera, rijeke, biljni i životinjski svijet zaslužuju bolji odnos…
 • Stalnim akcijama
 • Održavanjem manifestaciha posvećenim zastiti životne sredine
 • Valorizavijom i prezentacijom kulturnih dobara
 • Unaprediti umjetničke radionice na temu zaštie okoline, organizovati više likovneih, umj.izložbe na istu tematiku,u okviru literarnih sekcija raditi više na toj tematici , sl.
 • Kroz odrzivi razvoj, inkluziju lokalnog stanovnistva u ocuvanju nasljedja sto podrazumijeva i ocuvanje tradicije i kulture, a samim tim i ocuvanje prirodnog nasljedja.
 • Kroz organizaciju okruglih stolova, izložbi i drugih javnih dešavanja koja propagiraju pomenute sadržaje.
 • Zato što je kultura osnovni parametar svih ljudskih delatnosti pa tako i životne sredine
 • Organizaciju angazovanih umjetnickih projekata
 • Radionice, predavanja..
 • Edukacija popularija
 • Može da se doprinese na sledeće načine: Promocija raznih knjiga koje ukazuju na značaj životne sredine (prirodna baština), filmovima i TV emisijama koje promovišu ovu temu, likovne izložbe, predavanja, pozorišne predstave, novinski članci, razne brošure, plakati, razne kampanje, naučni skupovi i simpozijumi, a takođe bi bilo potrebno da se ova tematika (zaštita životne sredine) više izučava na svim nivoima obrazovanja kako bi doprinijeli njenoj zaštiti.
 • Smatram da se kroz umetničke i kulturne manifestacije, akcije, i performanse može direktno, neposredno uticati na širu publiku. Akcentovanjem na pojedinačnim, ‘malim’ stvarima može se prosečni gradjanin motivisati, pozivati na akciju, da u svom okruženju dela malim koracima, jer nam se često čini da zaštiti treba da pristupi neka institucija, velika korporacija i slično, te se iz vida gubi moć pojedinca da u svom malom mikrosvetu nešto promeni.
 • Kroz umjestnost i kulturu obogaćujemo duh i podižemo svijest o lijepom,samim tim i svijest o Prirodi.
 • Ugrađivanje postulata u naše projekte
 • Edukacijom i podsticajnim kulturno-umjetničkim programima, koji zahtijevaju aktivan angažman učesnika, interaktivnu komunikaciju, koriste provokativni ali razumljiv jezik, podstiču emocionalni odgovor, i najvažnije – radikalno preispituju društvene prakse koje dovode do ekoloških problema na lokalnom i globalnom nivou.
 • Kroz razne kulturne i umjetnicke programe mogu se animirati djeca, a takodje i odrasli sa ciljem da se skrene paznja na zastitu zivotne sredine. Velika je uloga medija u tom projektu.
 • I kultura zivljenja je kultura, a sve su umrezene samosvjesnoscu o ma kojoj djelatnosti bilo rijeci.
 • Kreativnim putem,stvaralackim postupkom.
 • Kreativnim,stvaralackim pytem.
 • Edukacija, podizanje svijesti, veza kulturne i prirodne bastine
 • Razvijanjem svijesti o znacaju zastite zivotne sredine
 • Zastitom kulturne bastine
 • seminari, edukacije i rad sa školama
 • Jacanje svijesti pojedinaca o vrijednostima kulturne bastine,zasticene okoline,kulturnog pejzaza,kao i vrijednostima ambijentalnih cjelina .
 • Da uvestvuju ljudi koji istinski zele to!
 • Umetnost je oduvek bila osetljiva na društvene promene, anomalije i sl. Tako bi trebalo da bude i danas. Ako je uđetničko delo snažno, ono može ostaviti isti takav utisak na onog ko gleda, sluša, opipava istovremeno utičući na svest zajednice i svih njenih činilaca.

10. Ukoliko imate neki komentar o ovoj temi, molimo da ga upišete.

 • Treba razdvojiti prvenstveno razdvojiti Ministarstvo sporta, od postojećeg ministarstva… i uvesti obavezne seminare i edukacije, umjesto prepisivanja zakonika od susjednih zemalja, sa odustvom implementacije.
 • Odlična i važna tema, sa srećom! 🙂
 • Podrzavam vasu inicijativu da udjete u problem.
 • Odlicna tema kojoj treba dati vise prostora
 • nagazujte umjetnike i sve ce biti bolje i ljepse
 • http://www.nasaakcija.me za million ideja kako ispreplesti kulturu I zzz
 • Edukacija, izlozbe, interaktivne radionice
 • Postojao je period kada je zaštita životne sredine bila normalnost. Istražiti 70-e godine. Promovisati vraćanje staklene ambalaže, sakupljanje papira, ukinuti plastičnu ambalažu … Danas je pravljenje samoodrživih kuća trend…100 godina unazad je to bilo normalno. Promovisati stare zanate i stare vrednosti … naravno na savremen način.
 • Organizujte neko predavanje na ovu temu 🙂
 • Pametno razmišljanje i djelatnosti ove NVO…..samo nastavite tako. Pozdrav.
 • Vazna tema, dobro je da ste je pokrenuli.
 • Veoma bitna tema. Smeće svuda oko nas pokazuje naše pravo lice, da mrzimo sebe i svoje okruženje. A da nešto mora da se mijenja, mora! Zadnji je čas.
 • Zahvalna što se pokreće ova inicijativa o očuvanju životne sredine. Sigurna sam da ćete pronaći najbolji način dopiranja do svijesti našeg naroda, s ciljem da što prije postanemo svjesni ovog problema. Sretno!
 • Konačno da se o zaštiti životne sredine priča kroz kulturne i družtvene djelatnosti
 • Tema je neophodna da se o njoj što više govori preko različitih vidova angažovanosti kako ekologa tako i kulturnih poslenika.
 • Umjetnost je uprvao ta potreba promene sposobnosti koja otkriva i budi svjest da se prvenstveno ponište predrasude, stereotipove, sudjenja da bi mogli zajedno vježbati maštu i negovati kulturu o zaštiti životne sredine
 • Vrlo intetesantna tema, nadam se i uspješna.
 • Podrska! Muzeji su mjesta dijaloga o vaznim temama I predstavnici dobrih kulturnih praksi te bi trebalo da se razvijaju u tom pravcu. Otvoreni za sve!
 • Potreban je jedan ovakav projekat zbog većeg očuvanja domaće kulture.
 • Želim predložiti jednu praktičnu ideju! Kako sam već u kontekstu teme zaštite životne sredine kao najveći problem kandidovao upravljanja otpadom, želim predložiti jedno od rješenja. Ako pogledamo u prirodu ona ne stvara deponije otpada, samo mi ljudi to radimo. Vrijeme je da napravimo zaokret i ugledamo se na prirodu. Imam iskustvo održavanja nekoliko praktičnih radionica kompostiranja kuhinjskog biootoada. Ono što sam zapazio jeste da su ljudi zainteresovani za temu, ali da se ipak većina ne odlučuje za ovu praksu. Razmišljanja sam da je ljudima klasičan način kompostiranja komplikovan i da je to razlog zašto ne pribjegavaju ovoj praksi. Međutim, postoji jedan drugi, jednostavniji način kompostiranja koji je uveliko zastupljen na istoku, mislim posebno Japanu, a sve više postaje popularan i na zapadu. Naziva se ‘bokaši kompostiranje’. Pored toga što je jednostavniji, ovaj način tretira veći dijapazon biootpada nego klasičan način. On koristi posebne mikroorganizme koji brzo prerađuju otpad. Vidim da u Crnoj Gori ima da se kupi smjesa sa tim mikroorganizmima. Medjutim problem je što su potrebne specijalne kantice, kojih nema ovdje kod nas, ali bi se mogle uvesti. Predlažem vam da proučite ovaj način staranja o kuhinjskom biootpadu, odnosno staranju o svojoj životnoj okolini, moguće postane dio vašeg projekta i tako praksa brojnih naših sugrađana i jedno od riješenje ‘brige o okolišu’. 🙂
 • Krajnje je vrijeme da se zaustavi „legalna“ degradacija naše životne sredine kao i indiferentnost prema lokalnom kulturnom nasledju. Primjer Risan-okolina osnovne škole.
 • Neophodno
 • Kroz obrazovanje u školama podizati svijest o ovoj temi
 • Sredina se ne može voditi pod kulturnom ako joj je standard zaštite životne sredine nizak. Što smatram da kod nas jeste. Samim tim nam je i kultura vrlo niska. Mislim da se staru vo ne uči oranju pa ni o zaštiti životne sredine neće se osvestiti već formirani ljudi .Decu treba uvesti u taj model ponašanja i razmišljanja a odrasle kažnjavati.
 • Ako se ne krene od efukacije najmladjih, tesko ce starije generacije promjeniti svoje navike….
 • Neophodna je UPORNOST i insistiranje na povezivanju sektora kulture/umjetnosti i svih faktora u drustvu i politici koji mogu doprinijeti zastiti zivotne sredine !
 • veoma aktuelna i zanimljiva tema
 • Odlicna tema o kojoj se uopste ne govori, na zalost
 • Sretno!
 • Sto vise seminara na temu kultura i zivotna sredina
 • Puno uspješnih aktivnosti u daljem radu.
 • Treba stakno podizati nivo svijesti o zaštiti životne sredine.
 • Unaprediti aktivnosti na polju zaštite životne sredine u praksi, a ne samo na rečima i „na papiru.“
 • Verujem da je razvijanje opśte kulture od ranog detinjstva u kući i školi osnovni parametar koji će stvoriti odgovornog pojedinca kako prema sebi tako i prema okolini u kojoj živi i životnoj sredini.Od primitivaca ne možete očekivati saobraćajnu kulturu,zdravstvenu kulturu i higijenu pa tako ni pozitivan odnos prema životnoj sredini u kojoj živi.
 • Ovakve teme nijesu dovoljno zastupljene u našem društvu, pa smatram da je potrebno da se svi angažujemo oko iste.
 • Vrlo interesantna i inspirativna tema, odnosno teme koje nam se mogu činiti nespojivim a zapravo upućuju na integralniji pogled a konkretnije delanje- to bi bila sažeto moja percepcija umrežavanja ovih pristupa.
 • Lijep i uspješan rad🎻
 • Vazno je kroz razne radionice, predavanja, medijske nastupe raditi na podizanju svijesti gradjana o zastiti zivotne sredine, a posebno je zanimljiv pristup da se kroz kulturni i umjetnicki angazman postigne ekoloski efekat.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s